Canvis que afecten a l’àmbit empresarial i associatiu RD 8/2020

Punts importants del reial decret 8/2020 i decret 465/2020 , 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del Covid 19, a aquells que teniu una societat mercantil  i que poden afectar-vos. 
 

EL REIAL DECRET-LLEI 8/2020 I EL DECRET 465/2020: 8 NOVETATS EN L’ÀMBIT EMPRESARIAL I ASSOCIATIU

  1. CELEBRACIÓ DE SESSIONS

Excepcionalment, es permet que, encara que els Estatuts no ho prevegin, es puguin celebrar les sessions d’òrgans de govern i administració d’associacions, societats civils i mercantils o cooperatives i patronats, per videoconferència.
Caldrà que el mitjà utilitzat asseguri l’autenticitat i connexió plurilateral en temps real (imatge i so). La sessió s’entendrà celebrada en el domicili de la persona jurídica.

  1. ADOPCIÓ D’ACORDS

Els acords dels mencionats òrgans es podran adoptar per votació per escrit i sense sessió, encara que no ho prevegin els estatuts i sempre que ho decideixi el President i ho sol·licitin com a mínim dos dels membres de l’òrgan. La sessió s’entendrà celebrada en el domicili de la persona jurídica. 
El procediment es regirà per l’article 100 del Reglament del Registre Mercantil, encara que no es tracti de societats de capital.

  1. SUSPENSIÓ DE TERMINI DE FORMULACIÓ DE COMPTES ANUALS

El termini per a formular comptes anuals – i altra documentació obligatòria – queda suspès fins que finalitzi l’estat d’alarma, computant des d’aquesta data, els 3 mesos que estableix la legislació.

  1. AUDITORIA DE COMPTES ANUALS

Si a la data de declaració de l’estat d’alarma ja s’haguessin formulat els comptes anuals, el termini per a la seva verificació comptable s’entén prorrogat per dos mesos des de la finalització de l’estat d’alarma. No obstant, la Junta General per aprovar els comptes s’ha de reunir necessàriament en els tres mesos següents des de la finalització del termini per a la formulació.

  1. JUNTA GENERAL

Si la convocatòria s’hagués publicat abans de la declaració de l’estat d’alarma però el dia de celebració fos posterior a la declaració, l’òrgan d’administració podrà modificar el lloc i hora o revocar la convocatòria; caldrà un anunci publicat amb 48 h d’antelació en la pàgina web o BOE. En cas de revocar-se caldrà convocar-la en el mes següent en que hagi finalitzat l’estat d’alarma.
En cas que es requereixi l’assistència d’un notari, podrà assistir mitjançant comunicació a distancia tal com establert en el punt 1.

  1. DRET DE SEPARACIÓ

Encara que concorri causa legal o estatutària, no es pot exercitar el dret de separació fins que finalitzi l’estat d’alarma i les pròrrogues d’aquest.
En el cas de cooperatives, el reintegrament d’aportacions queda prorrogat fins que transcorrin 6 mesos des de la finalització de l’estat d’alarma.

  1. TRANSCURS TERMINI DE DURACIÓ DE LA SOCIETAT

En cas de transcurs del termini legal o estatutari de duració de la societat, no es produirà la dissolució de ple dret fins que transcorrin dos mesos a comptar des de la finalització de l’estat d’alarma.

  1. CAUSA LEGAL O ESTATUTARIA DE DISSOLUCIÓ

En cas que la causa legal o estatutària de dissolució concorri abans o durant la vigència de l’estat d’alarma, es suspèn el termini per a la convocatòria d’adopció de l’acord de dissolució. En cas que la causa de dissolució hagi ocorregut durant la vigència de l’estat d’alarma, els administradors no respondran dels deutes socials contrets durant el mencionat període.

Aquesta entrada ha esta publicada en Notícies. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.