Mesures aprovades per l’Agència Tributària en relació als tributs i impostos

El Govern ha aprovat un nou reial decret “Reial Decret-Llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries de suport a l’economia i l’ocupació (BOE núm. 112 de 22 d’abril)”, que preveu: 
 

Canvi de modalitat de pagaments fraccionats de l’IS exercici 2020

 • Entitats < 600.000 € de volum d’operacions: 1P 2020, 2P 2020, 3P 2020
 • Entitats > 600.000 € però 6.000.000 € de volum d’operacions: 2P 2020, 3P 2020
 • No cal model 036 (vegeu les instruccions )

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Aplazamientos/Aplazamientos.shtml

 • No vincula la modalitat 2021

Renúncia al règim de mòduls IRPF i règim simplificat IVA exercici 2020

 • Mitjançant model 036-037
 • La renúncia només pel 2020 (IRPF 2020, a presentar en dates d’abril a juny 2021)
 • Si el 2021 es vol tornar a mòduls, es presenta model 036 revocant renúncia o presentant el primer trimestre en mòduls.
 • Tributaran mitjançant el règim d’estimació directa, ingressos menys despeses.

Pagaments fraccionats mòduls IRPF i règim simplificat d’IVA exercici 2020

 • No es computaran els dies que duri l’estat d’alarma (14 març a 9 de maig de moment)
 • Afecta a 1T i 2T de 2020

Impossibilitat de pagar deutes tributaris ni demanar ajornament de 30.000€

 • No comença el període executiu (recàrrec del 5% – 10% – 20% segons les situacions) si s’acredita que en termini estem gestionant un ICO per pagar els impostos.

Extensió de terminis administratius (30 d’abril i 20 de maig) al 30 de maig.

Mesures de suport als autònoms i empreses en matèria de cotitzacions a la seguretat social (COVID19)

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20026_Mesures_cotitzacions_Seguretat_Social


Llista resum de l’afectació de l’estat d’alarma en els tràmits tributaris:

Cliqueu a la imatge i us dura al link amb la informació complerta:

Us deixem actualitzades les preguntes freqüents dels autònoms en relació als efectes del Covid-19, de PIMEC:

https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/preguntes-frequents-dels-autonoms-relacio-als-efectes-del-covid-19

 _____________________________________________________________
Informació més detallada:

Respecte de l’Impost sobre Societats, es permet, per als períodes impositius iniciats a partir d’1 de gener de 2020 i amb efectes exclusius per a aquest període, que els contribuents el volum d’operacions no hagi superat la quantitat de 600.000€ exerceixin l’opció per realitzar els pagaments fraccionats, sobre la part de la base imposable del període dels 3, 9 o 11 primers mesos, mitjançant la presentació dins del termini ampliat per l’esmentat Reial decret llei 14/2020 del pagament fraccionat determinat per aplicació de l’esmentada modalitat de base imposable.
 
D’altra banda, s’adapten, de forma proporcional al període temporal afectat per la declaració de l’estat d’alarma en les activitats econòmiques, el càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i l’ingrés a compte del règim simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit, que, a l’estar calculats sobre signes, índexs o mòduls, prèviament determinats en situació de normalitat, comportarien unes quanties no ajustades a la realitat dels seus ingressos actuals.
 
I s’elimina la vinculació obligatòria que durant tres anys s’estableix legalment per a la renúncia al mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, del règim simplificat i del règim especial de la agricultura, ramaderia i pesca de l’Impost sobre el Valor Afegit, de manera que els contribuents puguin tornar a aplicar aquest mètode en l’exercici 2021, sempre que compleixin els requisits normatius per a la seva aplicació.
 
D’aquesta manera, al poder determinar la quantia del seu rendiment net d’acord amb el mètode d’estimació directa, podran reflectir de manera més exacta la reducció d’ingressos produïda en la seva activitat econòmica com a conseqüència de l’COVID-19, sense que aquesta decisió afecti el mètode de determinació dels rendiments aplicable en els següents exercicis.
 
 
En relació amb l’Impost sobre el Valor Afegit:

 • Atès que el confinament ha fet incrementar la demanda de productes culturals i d’informació dels ciutadans, per facilitar l’accés als llibres, diaris i revistes digitals, es redueix al 4% el tipus impositiu aplicable als mateixos, alhora que s’elimina la discriminació existent en matèria de tipus impositius entre el llibre físic i el llibre electrònic.
 • S’estableix fins el 31 de juliol de 2020 un tipus impositiu del 0% de l’Impost sobre el Valor Afegit als lliuraments interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari quan els seus destinataris siguin entitats públiques, sense ànim de lucre i centres hospitalaris.

______________________________________________________________
Aprofitem per desitjar-vos una bona diada a tots/es.

Aquesta entrada ha esta publicada en Notícies. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.