Junta general d’accionistes, 20 – 06 – 2014

El Consell d´Administració de la Societat de Foment del Pallars Jussà S.A. ha acordat convocar Junta General Ordinària que se celebrarà a la sala d´actes de l´Epicentre (Passeig del Vall, 13) de Tremp el dia 20 de juny de 2014 a les 19,30 hores en primera convocatòria, i el dia 21 de juny de 2014 a les 19,30 en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

  1. Examen i aprovació, si s´escau, dels comptes anuals de l´exercici 2013, l’informe de gestió, i la proposta d’aplicació de resultat.
  2. Suprimir, si s´escau, el paràgraf segon de l’article 3 dels estatuts socials per tal que el Consell d´Administració sigui competent per traslladar el domicili social dins del terme municipal de Tremp, així com per crear, modificar, suprimir o traslladar sucursals, agències o delegacions, tant en territori estatal com estranger.
  3. Donar, si s´escau, nova redacció al article 17è dels estatuts socials perquè quedi la junta general vàlidament constituïda en primera convocatòria quan els accionistes presents o representats tinguin, al menys, el vint-i-cinc per cent del capital subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria serà valida la constitució de la junta qualsevol que sigui el capital concurrent a la mateixa. Per tal que la junta general ordinària o extraordinària pugui acordar vàlidament l´ emissió d’obligacions, l’augment o la reducció del capital, la transformació, fusió,escissió, la cessió global del actiu i del passiu de la societat, el desplaçament de domicili a l’estranger, la supressió o limitació del dret d’adquisició preferent de noves accions i , en general, qualsevol modificació, dels estatuts socials, serà necessària, en primera convocatòria, la concurrència d’accionistes presents o representats que tinguin, al menys el cinquanta per cent del capital subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria, serà suficient la concurrència del vint i cinc per cent del capital esmentat per la constitució de la Junta.
  4. Donar, si s´escau, nova redacció a l’article 20è dels estatuts socials perquè es puguin celebrar les juntes en qualsevol lloc de la comarca del Pallars Jussà.
  5. Donar, si s´escau, nova redacció a l’article 22.2 dels estatuts socials per tal que l’adopció dels acords a què es refereix l’article 194 de la Llei de Societats de Capital sigui necessari el vot favorable dels dos terços del capital present o representat en la junta quan en segona convocatòria hi assisteixin accionistes que representin el vint-i-cinc per cent o més del capital subscrit amb dret a vot sense arribar al cinquanta per cent.
  6. Aprovar, si s´escau, la creació de la web corporativa amb adreça www.jussactiu.cat segons disposa l’article 11bis del Text Refós de la Llei de Societats de Capital i així permetre la convocatòria de les Juntes Generals a través d’anunci publicat a la web corporativa.
  7. Informe del consell d’administració sobre els projectes en curs.
  8. Torn obert de paraules

DRET D´INFORMACIÓ

D´acord amb la normativa aplicable, es fa constar que qualsevol accionista pot examinar en el domicili social el text íntegre de les modificacions estatutàries proposades i el seu informe, així com demanar el seu lliurament o la seva tramesa gratuïta.
Igualment qualsevol soci podrà obtenir, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a aprovació, així com l´informe de gestió.

Els accionistes que no puguin assistir-hi podran atorgar la seva representació, mitjançant escrit que haurà de referir-se a aquesta concreta convocatòria.