Junta general d’accionistes, 31 – 01 – 2014

La Junta d’Accionistes se celebrarà d’acord amb el següent

Ordre del dia

  1. Acord d’augment de capital per un import de 26.000 euros d’accions de la classe B, de 1.000 euros de valor nominal cada una i sense prima d’emissió, en contraprestació d’aportacions dineràries, autoritzant-ne la subscripció parcial o incomplerta.
  2. Delegació en el Consell d´Administració, amb facultats de substitució, de les facultats necessàries per executar l’augment o ampliació de capital i fixar les seves condicions en allò no previst en aquest acord, així com donar una nova redacció a l’article 5 dels Estatuts Socials per adaptar la nova xifra del capital social, i atorgar tots els documents públics i/o privats necessaris per executar l’augment de capital que s’acordi.
  3. Informe del consell d’administració sobre els projectes en curs
  4. Torn obert de paraules.

DRET D´INFORMACIÓ

D’acord amb la normativa aplicable, es fa constar que qualsevol accionista podrà obtenir de forma immediata i gratuïta l’informe del Consell d’administració en relació a la proposta d’ampliació de capital i el text
íntegre dels acords proposats.
Agraint la seva col·laboració rebi una cordial salutació.