Junta general d’accionistes, 4 – 06 – 2015

El Consell d’Administració de la Societat de Foment del Pallars Jussà S.A., ha acordat convocar Junta General Ordinària que se celebrarà a la sala d’actes
de l’Epicentre (Passeig del Vall, 13) de Tremp el dia 04 de juny de 2015 a les 19,30 hores en primera convocatòria, i el dia 05 de juny de 2015 a les 19,30 en
segona convocatòria.

Ordre del dia:
1. Examen i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals de l’exercici 2015, l’informe de gestió, i la proposta d’aplicació de resultat.
2. Informe del consell d’administració sobre els projectes en curs.
3. Torn obert de paraules.